පාරිභෝගික තෘප්තිය අපගේ අභිප්‍රේරණයයි

සීමාසහිත ලෝන්ග්කූ හයුවාන් ප්ලාස්ටික් යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම රුසියාවට අපනයනය කරන යන්ත්‍රයක් වන අතර අපගේ හොඳ තත්ත්වයේ යන්ත්‍රය පිළිබඳව පාරිභෝගිකයින් සෑහීමකට පත්වේ.
tp1


තැපැල් කාලය: නොවැම්බර් -20-2019